Bản Chất Của Người by Han Kang

Bản Chất Của Người

Han Kang

350 pages first pub 2014 (editions)

fiction historical literary dark emotional sad medium-paced

Description

Bản chất của người,với sự kiện lịch sử Phong trào dân chủ Gwangju (1980) làm bối cảnh chính, được đánh giá là một trong những tiểu thuyết xuất sắc và giàu sức lay động nhất của Han Kang, được chính tác giả thừa nhận là “tác phẩm mà tôi không thể t...

Read more

Community Reviews Summary of 5,178 reviews

Moods

sad 86%
emotional 79%
dark 78%
reflective 57%
challenging 42%
informative 40%
tense 36%
inspiring 4%
hopeful 2%
mysterious 2%

Pace

medium 64%
slow 24%
fast 11%

Plot- or character-driven?

A mix: 44% | Character: 41% | Plot: 10% | N/A: 3%

Strong character development?

It's complicated: 55% | No: 15% | Yes: 15% | N/A: 13%

Loveable characters?

Yes: 52% | It's complicated: 36% | N/A: 8% | No: 2%

Diverse cast of characters?

Yes: 55% | No: 18% | It's complicated: 13% | N/A: 12%

Flaws of characters a main focus?

No: 52% | It's complicated: 25% | N/A: 11% | Yes: 10%

Average rating

4.31

See all reviews...

Content Warnings

Submitted by users as part of their reviews

Expand filter menu View summary

See all...